Trang chủ

Post

Giới thiệu chung

Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ tiền thân là Công ty Khai thác công trình thủy lợi Sông Nhuệ. Công ty là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án hợp nhất các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Sông Nhuệ, Ứng Hòa, Hồng Vân, Phú Xuyên thành Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ.
Thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tháng 5/2010, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ tham gia hoạt động công ích, trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

(Khánh thành Dự án Trạm bơm Ngoại Độ 2, huyện Ứng Hòa, Hà Nội)