Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

Post

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019 Xem thêm
2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 Xem thêm
3 BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016-2020 Xem thêm
4 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 Xem thêm
5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 Xem thêm
6 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM Xem thêm
7 BÁO CÁO THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2019 Xem thêm
8 BÁO CÁO THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2019 Xem thêm
9 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019 Xem thêm
10 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG NĂM 2019 Xem thêm
11 TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019 Xem thêm
12 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 Xem thêm