Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

Post

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2017

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 BÁO CÁO THỰC HIỆN, SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017 Xem thêm
2 BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHỈNH DOẠNH NGHIỆP ĐIỀU CHỈNH Xem thêm
3 BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP Xem thêm
4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 Xem thêm
5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 Xem thêm
6 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Xem thêm
7 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem thêm