Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

Post

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2016

NỘI DUNG TẢI VỀ
PHỤ LỤC III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP Xem thêm
PHỤ LỤC IV – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 Xem thêm
PHỤ LỤC V – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT Xem thêm
PHỤ LỤC VI – BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2016 Xem thêm
PHỤ LỤC VII – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016 Xem thêm
PHỤ LỤC VIII – BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016 Xem thêm
PHỤ LỤC X – BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP Xem thêm
BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Xem thêm