Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020

Post

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2020

STTNỘI DUNGTẢI VỀ
1KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020Xem thêm
2 PHỤ LỤC V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT  
PHỤ LỤC VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2019
PHỤ LỤC VIII. BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019
Xem thêm
3 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 Xem thêm
4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 Xem thêm
5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 Xem thêm
6BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020 Xem thêm
7 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 Xem thêm
8 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG NĂM 2020 Xem thêm
9 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020 Xem thêm
10 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 Xem thêm