Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Post

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2018

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Xem thêm
2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem thêm
3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Xem thêm
4 BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH Xem thêm
5  BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG Xem thêm
6 BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DN 2016-2020 Xem thêm
7 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM Xem thêm
8 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, SẮP XẾP. ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP Xem thêm
9 BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Xem thêm
10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 Xem thêm
11 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP Xem thêm
12 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 Xem thêm
13 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018 Xem thêm
14 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2018 Xem thêm
15 BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH NĂM 2018 Xem thêm
16 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018 Xem thêm
17 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 Xem thêm
18 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 Xem thêm
19 PHỤ LỤC V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

PHỤ LỤC VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

PHỤ LỤC VIII. BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

Xem thêm