Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2023

Post

TT NỘI DUNG HÌNH ẢNH
1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022 Xem thêm
2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỈNH NĂM 2022 Xem thêm
3 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH NĂM 2023 Xem thêm
4

BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG , XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Xem thêm

5

BIẾT CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Xem thêm

6

BÁO CÁO KẾT QUÁ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2022

Xem thêm

7

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Xem thêm

  8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN PHẨM XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Xem thêm

9

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG KẾT NĂM 2023

Xem thêm

10 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CƠ CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Xem thêm
11 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2023, XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NSNN 3 NĂM 2024-2026 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI SÔNG NHUỆ Xem thêm