Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021

Post

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2021

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Xem thêm
2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021 Xem thêm
3 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2020 Xem thêm
4 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 Xem thêm
5 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 Xem thêm
6 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 Xem thêm
7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2020 Xem thêm
8 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Xem thêm
9 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Xem thêm