Trang chủ > Công bố thông tin > Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2022

Post

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2021 Xem thêm
2 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 Xem thêm
3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022 Xem thêm
4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 Xem thêm
5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022 Xem thêm
6 BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2021 Xem thêm
7 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 Xem thêm
8 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 Xem thêm
9 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2021 Xem thêm
10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Xem thêm
11 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Xem thêm
12 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ Xem thêm